ஆயிரம் ஆசை

மலரிலே மரமாய் பூத்து
வியப்பித்தாய் எந்தன் பூதனவள்,
சிறையிட்ட கண்களின் மயக்கத்தால்
மதியிட்ட இதயத்திலே சிற்றலை!
குரலோதை இசையாமல் செவியறி
பரமில்லா உயிராய் உறைந்துவிட,
சிரிப்பினில் முகில்கட்டி திறையென்ப
கவிபாடிச் சொன்னதால் கண்ணதாசனே!

16 thoughts on “ஆயிரம் ஆசை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *