இளங்காலம்

சண்டைக்கோழியின் சாயலிலே சவுக்கடியில் சிதைபட்டு,

பின்னங்கால் பிடறி உச்சிமலைகளிலே உருவெடுத்து,

தன் தசை நொறுக்கி விசைகொண்டு,

வையகம் வெல்லும் விதை மாந்தர்களே!

மகிழ்சூரியனே கடல் நீராய்த் தேங்கி,

கவிபாடும்,

இந்நாட்டில்,

வான்கொண்ட நீலமாம் உன் எண்ணங்கள்!

17 thoughts on “இளங்காலம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *