சிந்திய நினைவுகள்

lauren-carpen_childhood-memories-third-prize-winner

உறங்கக் கிடக்கிறேன் மரணப்படுக்கையிலே,
கலந்துவிட்டாள் எங்கலையா கனவுகளில்.
உன்னோடு வருவேன் என,
மழை ஊஞ்சலாடி மகிழ்ந்தேனே.
பிரிந்து விட்டு அழித்துவிட்டாயே,
என் பூக்களின் தேசத்தை.
வேரோடு மாய்த்தேனோ இம்மனதை,
மாய்த்ததை தேடா இடமில்லையே.
ஒரு நாள் எழுவேன்,
பல கனவுகளில் உன் கனவையும் சுமந்துகொண்டு.
ஒரு நாள் எழுவேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *