நம்பிக்கை

விழித்ததும் வெண்ணிலா நீ உண்டெனில்,

இழப்பதற்கு அழுது என்ன பயன்.

உயிரில்லை ஆனால் உடன் நீயுண்டெனில்,

உழைப்பதற்கு அஞ்சி என்ன பயன்.

தோல்வி வென்றால் தோழனாய் நீயுண்டெனில்,

வெற்றிகாண வேரற்றால் என்ன பயன்.

உழப்பை விதைபோடு,

பலனை எண்ணாது,

வெற்றி என்னும் சூரியன் உதிக்கட்டும்,

வாழ்க்கையே அறுபடையாகட்டும்.

3 thoughts on “நம்பிக்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *