வாழ்க்கையில் நடைபோடு

live-life

பூவின் நிழலைக்கொண்டு வண்டுகளை ஆடச்செய்,

குயிலின் கூக்கூகொண்டு காட்டினை இசையச்செய்,

மழையின் தூறல்கொண்டு உயிர்களை நினையச்செய்,

கடலின் காற்றைக்கொண்டு அலைகளை அசையச்செய்,

விலையில்லா வாழ்க்கையை அன்பினால் நிலைக்கச்செய்,

நிஜமில்லா நேரத்தில் நிஜத்தினால் ஜெயக்கச்செய்,

சுவர்களின் பலத்தை சித்திரமாய் உணரச்செய்,

உதவிக்காக நீழாமல் உணர்வுக்காக வாழச்செய்,

சினம்கொண்டு நில்லாது மகிழ்வுடனே மறையச்செய்,

ஒற்றை வாழ்க்கையில் உண்மையே நிறையச்செய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *