வெள்ளை மனதே!

ஊரெல்லாம் சிரிக்கும் ஓசை,

அவள் போனாள் 

அதை இழந்தேன் 

வாழ்வில் தோற்றேன்

என்றோர் கோழை மடையன்!

ஊரெல்லாம் சிரிக்கும் ஓசை,

இலக்கை எண்ணி

அடையும்வரை எண்ணி

சாவிற்குள் சாதிப்பேன்

என்போர் வாழச்சிறந்தோன்!

2 thoughts on “வெள்ளை மனதே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *