வேறென்ன வேண்டும்

விழியோரம் உன் கனவுகளை சுமக்கிறேன்,

பிரிந்து செல்ல நினைத்தாயோ பாவம் என்ன செய்தேன்!

என் காதல் என்றும் ஈரமே,

மழலையாய் அழச் செய்தாயே பாவம் என்ன செய்தேன்!

பகல் கனவு பலிக்கலையோ பழியாகிறேன்,

நினைக்கக்கூட நேரம் இல்லையோ பாவம் என்ன செய்தேன்!

கடவுளின் கணக்கோ உன்னோடு ஒட்டலையே,

பந்தையமில்லா வாழ்க்கையில் தோற்க பாவம் என்ன செய்தேன்!

நீ மனதாற நகையாடி வருகையிலே,

விழுந்த விதை மரமாய் என்னை காண!

விழிநீர் வழிய நினைப்பாயோ?

பாவம் என்ன செய்தேனென்று.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *