உயிராய் நீ

தவழ்ந்தது நானெனில்! தரைதவழச் செய்தது நீயகட்டும். பண்பானவன் நானெனில்! பழகச் செய்தது நீயகட்டும். சிரிப்பவன் நானெனில்! என்மலர்களின் வேர்கள் நீயகட்டும். உயர்பவன் நானெனில்! உழைப்பின் உதாரணம் நீயகட்டும். வாழ்பவன் நானெனில்! இவ்வாழ்க்கை முழுதும் உனதாகட்டும்.

Continue reading …